Kalendarz, imieniny

Niedziela 12 Lipca 2020 r.  
Imieniny: Brunona, Bonifacego, Andrzeja

Nawigacja

Informacje   /   Zarządzenia Prezesa Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.   /   

Wyszukiwarka

Treść strony

Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane 2019

Zarządzenie 18/2018 z dnia 08.11.2018 w sprawie zmiany Programu opieki nad zabytkami zlokalizowanymi w Porcie Kołobrzeg

Zarządzenie 4/2017 z dnia 10.02.2017

 • data: 2017-02-10

Zarządzenie 10/2016 z dnia 28.06.2016 r.

Zarządzenie 19/2015 w sprawie wprowadzenia Taryfy opłat

Zarządzenie 12/2015 z dnia 28.04.2015 r. w sprawie wprowadzenia " Programu opieki nad zabytkami zlokalizowanymi w Porcie Kołobrzeg"

Zarządzenie 1/2015 z dnia 15.01.2015 r.

Zarządzenie 25/2013

 • -
 • -

Zarządzenie 11/2012 w sprawie stawki za postój jednostek przy i na nabrzeżach w Porcie Rybackim w Kołobrzegu

 • -

Zarządzenie 5/2012 w sprawie zmiany Taryfy Opłat Portowych

 • -

Zarządzenie nr 7/2011

z dnia 15.04.2011

w sprawie ustalenia opłaty za użytkowanie infrastruktury portowej bez zgody Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

 • -

Zarządzenie Prezesa nr 5/2011 z dnia 04.03.2011 r. w sprawie wprowadzenia Taryfy Opłat Portowych

 • -

Zarządzenie nr 2/2011 z dnia 05.01.2011 r. w sprawie kryteriów przyznawania ulg postojowych i tonażowych dla jednostek rybackich

Zarządzenie Prezesa nr 1/2011 r. z dnia 03.01.2011 w sprawie zmiany postanowień Taryfy Opłat Portowych

ZARZĄDZENIE NR 30/2010

 • -

Zarządzenie Nr 25/2010 Prezesa Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. z dnia 19.11.2010 r.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zarządzenie nr 20/2010 z dnia 21.09.2010 r.

 • -

Zarzadzenie nr 9/2010

 • -
ZARZĄDZENIE NR 1/2010
 • -
Zarządzenie Nr 29/2009
 • -
Zarządzenie nr 6/2009
 • -

 

Zarządzenie nr 5/2009

Prezesa Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

z dnia 23.02.2009 r.

w sprawie zmian w cenniku opłat postojowych w Porcie Jachtowym

 

 

§ 1

 

Wprowadza się następujące zmiany w cenniku opłat za postój jednostek w Porcie Jachtowym, w Taryfie Opłat Portowych obowiązującej od dn. 01.01.2009 r. :

 

1. Opłaty dla jachtów odwiedzających Port Jachtowy w Kołobrzegu na co najmniej jedną dobę:

 

Długość jednostki

Opłata za dobę

5,5- 10 m

21,00 zł

10- 13 m

33,00 zł

13- 17 m

40,00 zł

17- 20 m

48,00 zł

20- 25 m

58,50 zł

powyżej 25 m

62,00 zł

 

 

4. Opłaty dla pozostałych jednostek, cumujących przy nabrzeżach w Porcie Jachtowym na co najmniej jedną dobę:

 

 

Długość jednostki

Opłata za dobę

5,5- 10 m

25,00 zł

10- 13 m

35,00 zł

13- 17 m

42,00 zł

17- 20 m

49,00 zł

20- 25 m

59,00 zł

25- 30 m

65,00 zł

powyżej 30 m

70,00 zł

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                   Prezes ZPM KgZARZĄDZENIE nr 7 /2007

 

Prezesa Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z.o.o.

z dnia 23.07.2007

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Portu Rybackiego Kołobrzeg”

 

§1

 

Na podstawie § 104, ust. 2 pkt 4 Zarządzenia Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 15 stycznia 2003 r. wprowadza się „Regulamin Portu Rybackiego Kołobrzeg”

 

§2

 

„Regulamin” określa zasady i tryb korzystania terenów ZPM Kołobrzeg.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


Zarządzenie nr 5/2007


Prezeza Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. z dnia 04.06.2007 w sprawie powołania komisji do przyznania boksów rybackich.


1.


Prezes Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. powołuje z dniem 04 czerwca Komisję do przyznania boksów rybackich.


W skład komisji wchodzą:


1. Gościniak Andrzej- Przewodniczący Komisji


2. Kosztrzewa Mirosława- Członek Komisji


3. Witczański Eugeniusz- członek Komisji


4. Konkowski Czesław- członek Komisji


5. Rodziewicz Alicja- Sekretarz Komisji


6. Lijewski Artur- członek Komisji


7. Beńko Marcin- członek Komisji


2


Komisja będzie procedowała do 13 czerwca 2007 roku. Z każdego posiedzenia zostanie sporządzony protokół.


3


Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 9/2005


Dyrektora Zarządu Portu Mrskiego Sp. z o.o. z dnia 22.12.2005 r.


w sprawie kryteriów przyznawania ulg w opłatach postojowych i tonażowych dla jednostek rybackich.


 § 1


Zarząd Portu Mrskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, że przyjhęto, po uzgodnieniu ze Stowarzyszeniem Armatorów Łodziowych, następujące kryteria przyznawania ulg w opłatach postojowych i tonażowych na rok 2006:


1. ulgi obligatoryjnej- 50% dla łodzi o długościach całkowitych mniejszych niż 12 mb.


2. ulgi uznaniowej do 50% dla łodzi dłuższych niż 12 mb, po spełnieniu, co najmniej dwóch z czterech wymienionych niżej kryteriów:


a. warunki w jakich łódź może uprawiać żeglugę:


- przy sile wiatru do 5 B


- przy stanie morza  do 4 B


b. konstrukcja łodzi inna niż stal


c. zasięg pływania do 12 Mm


d. możliwości żęgługi na wodach wolnych od lądu.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 


 

Zarządzenie nr 2/2006


Prezesa Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.


 z dnia 30 czerwca 2006 r.


w sprawie wprowadzenia "Regulaminu krzystania z terenów rekreacyjnych w granicach administracyjnych ZPM kołobrzeg Sp. z o.o".


Za podstawie uchwały nr XLII/554/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 16 września 2005 r. uchwala się, co nastęuje:


§ 1


Wprowadza się "Regulamin korzystania z terenów rekreacyjnych w granicach administracyjnych ZPM Kołobrzeg Sp. z. o.o.":


1. tereny pełnią funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe;


2. na terenie ZPM Kołobrzeg zabrania się:


a) wykopywania i wycinania drzew lub krzewów, z wyjątkiem drzew lub krzewów, na które uzyskano zezwolenia wymagane odrębnymi przepisami,


b) niszczenia elementów urządzeń zabawowych, sportowych oraz wszelkich innych elementów małej architektury,


c) przebywania dzieci do lat 7 bez opieki osób dorosłych,


d) jazdy i parkowania pojazdów silnikowych i mtorowerów z wyjątkiem pojazdóów służb komunalnych, Straży Miejskiej Kołobrzeg oraz pojazdów uprzywilejowanych,


e) palenia ognisk lub korzystania z grilla poza miejscem wyznaczonych,


f) zaśmiecania terenu oraz tworzenia dzikich wysypisk,


g) spożywania napojów alkoholowych, w tym także piwa i przebywania w stanie nietrzeźwym,


h) palenia tytoniu oraz używania substancji zmieniających świadomość,


i) wprowadzania psów i kotów,


j) prowadzenia działalności handlwej i umieszczania reklam poza miejscem wyznaczonym przez ZPM Kołobrzeg,


3) każda osoba znajdująca się na terenie ZPM Kołobrzeg zobowiązana jest stosować się do ninijszego regulaminu.


§ 2


"Regulamin" określa zasady i tryb korzystania terenów ZPM Kołobrzeg.


§ 3


"Regulamin", o którym mowa w § 1, będzie wywieszony do wiadomości publicznej na tablicach usytuowanych na terenach rekreacyjnych.


§ 4


Granice terenów, w których obowiązuje "Regulamin" określa załącznik do zarządzenia.


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


 


Załącznik


Granice terenów, w których obowiązuje "Regulamin korzystania z terenów rekreacyjnych w granicach administracyjnych ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o.".


1. działka 3/19 w porcie Kołobrzeg

Dane kontaktowe

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg         Polityka prywatności
adres spółki: ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg
email: zpmkolobrzeg@post.pl www: http://www.zpm.portkolobrzeg.pl
Copyright © ZPM Kołobrzeg 2011
Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by netadmin 7.25